Misja i wizja

MISJA SZKOŁY
„CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ”
Jan Amos Komeński

Naszą misją jest przygotowanie ucznia do zarządzania swoją wiedzą, wzmacniania gotowości do podejmowania wyzwań, działań innowacyjnych, poczucia własnej wartości oraz rozbudzenie w uczniu pasji uczenia się.

WIZJA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 110:
Przygotowuje do procesu uczenia się przez całe życie. Rozwija działania innowacyjne i twórcze. Jest efektowna i efektywna w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych. Jakość pracy, jej pomiar i analiza wyznaczają dalsze kierunki działania.
Przygotowuje do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz bycia ich krytycznym i twórczym odbiorcą. Jest szkołą nowoczesną, na miarę oczekiwań uczniów, rodziców, społeczeństwa lokalnego i nauczycieli, a kadra naszej szkoły jest wysoko wyspecjalizowana. Daje podstawę wychowania w duchu takich wartości jak prawda, dobro, piękno, godność człowieka, empatia, tolerancja, rozwijając jednocześnie u uczniów poczucie odpowiedzialności, patriotyzmu oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnej.
Jest otwarta na zmiany. Szkoła znana jest w środowisku, jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
Jest otwarta na proces integracyjny z Europą poprzez aktywne partnerstwo ze szkołami z innych krajów.