Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej

z siedzibą w Łodzi 93-329, ul. Zamknięta 3

 • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi jest Pani Dorota Wojtuś adres poczty elektronicznej :

d.wojtus@sp110.elodz.edu.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły, realizacji obowiązku szkolnego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) ,  w szczególności art. 133 oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198 z zm.);
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty zgodnie z w/w ustawami;  dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujących;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; przysługuje Pani/ Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego właściwego                w sprawach ochrony danych osobowych;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.